Accomodation:
+420 736 684 286
Restaurant:
+420 737 560 660

Tips for trips

Pumping hydroelectric power station

PVE (Přečerpávací vodní elektrárna) DLOUHÉ STRÁNĚ - třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na světě, zároveň nejrozsáhlejší vodní energetické dílo a jediná přečerpávací vodní elektrárna na území ČR. Její stavba byla zahájena v květnu 1978, počátkem 80.let byla stavba dočasně utlumena, opět naplno stavět se začalo až v roce 1985, stavba byla úplně dokončena v roce 1996. Celkové investiční náklady dosáhly cca 4mild. Kčs a návratnost díla se pohybovala v horizontu 3let. Z počátku rozporuplné reakce na vliv díla na krajinný ráz vystřídalo postupné uklidnění situace a obrovský nárůst návštěvníků a zájemců o tuto technickou stavbu. PVE Dlouhé Stráně navštíví každý rok téměř 70.000 návštěvníků a dílo získalo velmi těsně druhé místo v soutěži o největší div ČR hned za Karlovým mostem v Praze. PVE však není jen turistická atrakce jejím hlavním úkolem je vyrovnávání výkyvů v elektrické přenosové síti a to především v denní špičce a nočním energetickém přebytku, k tomuto účelu v elektrárně slouží dvě reverzní Francisovy turbíny, každá o instalovaném výkonu 325MW. Elektrárny na bázi PVE využívají principu uložení energie do spádového rozdílu vodní masy tzn. že přebytečná el. energii, která je vyráběna v noci (tzv. levný proud) je spotřebována na čerpání vody z dolní nádrže elektrárny do horní. Kde je tato voda zadržena do doby jejího potřebného využití (v elektrické špičce tzv. drahý proud). Ve chvíli, kdy spotřeba el. energie dosáhne určité míry, je PVE uvedena do režimu výroby el. energie, doba náběhu na PVE Dlouhé Stráně je 100s. Standardně je na PVE Dlouhé Stráně využívána pouze jedna Francisova turbína, která svým výkonem bohatě dostačuje pro vykrytí el. špičky. Druhá turbína je ponechána jako rezerva. Horní nádrže PVE Dlouhé stráně, která leží v nadmořské výšce 1350m, má rozlohu 15,4ha a při naplnění své celkové kapacity zadržuje 2,72×106 m3 vody, která by při spuštění elektrárny na maximální výkon stačila na 5 hodin nepřetržitého provozu, doba čerpání vody do horní nádrže do jejího naplnění je 7h. Dolní nádrž, která leží v nadmořské výšce 824,7m , je řešena jako přehradní nádrž se sypanou hrází vysokou 56m, nádrž má rozlohu 16,3ha a kapacitu 3,4×106 m3, nádrží protéká říčka Divoká Desná, která byla využita při prvotní plnění nádrže, které trvalo cca tři čtvrtě roku. Celý objekt pracovních systémů elektrárny je ukryt v podzemí, hlavní část technického vybavení je ukryta ve velké podzemní kaverně o rozměrech 87,5×25,5×50m. Na lopatky Francisových turbín je voda přiváděna dvěma přivaděči o průměru 3,6m a délce 1547 a 1499m což činí výškový rozdíl 510,7m, který je největším spádem na vodní elektrárně v ČR. Další výhodou PVE Dlouhé Stráně je použití reverzních Francisových turbín, které umí nejen převádět kinetickou energii vody na generátor el. proudu, ale i čerpat zpětně vodu do horní nádrže, tím odpadá problém s použitím čerpadel ke zpětnému přečerpávání do horní nádrže. Elektrický proud vyrobený v PVE Dlouhé Stráně je transformován z výrobních 22kV na 420kV v třífázovém transformátoru, z areálu je elektrický proud odváděn vysokonapěťovým elektrickým vedením do rozvodny Krasíkov vzdálené 52km. Většina technického vybavení elektrárny je vyrobena v ČR (ČKD Blansko, Škoda-Plzeň atd.), v současné době vlastní PVE Dlouhé Stráně ČEZ.

Show all tips >

Why to choose TRÁMKY?

beautiful surroundings
beautiful surroundings
comfortable beds
comfortable beds
wifi free
wifi free
original Italian pizza
original Italian pizza
outdoor sitting
outdoor sitting
playground for children
playground for children
big lounge
big lounge
bike rental
bike rental
no smoking restaurant
no smoking restaurant

Weddings and celebrations at Pension Trámky

There is a lounge with a capacity of up to 100 seats, then the Štěpán lounge suitable for smaller family parties, with a capacity of up to 30 seats. We offer wedding services.

more information
Penzion Trámky ve Vikýřovicích hodnocení

This site uses cookies for your better web browsing. By staying on the site, you agree to their use. Learn more here.